Kollektivtrafik och bostäder – positiva resultat av Sverigeförhandlingen

svförhand

Idag presenterades en överenskommelse som rör Stockholm, inom den så kallade Sverigeförhandlingen. Vänsterpartiet är väldigt nöjda med hur Stockholms stads rödgrönrosa majoritet lyckats påverka utfallet som innebär en tydligt prioritering för kollektivtrafik.

Sverigeförhandlingen är en del av regeringskansliet och ska förhandla om infrastruktursatsningar. Och nu ser vi resultaten för Stockholm.

Förslaget som presenterats innebär ny tunnelbanesträckning mellan Fridhemsplan, Liljeholmen och Älvsjö. Spårväg syd mellan Flemingsberg, Skärholmen och Älvsjö. Och en förlängning av Roslagsbanan till city. Det är extremt välbehövliga nya dragningar för kollektivtrafiken.

För att finansiera satsningarna på kollektivtrafiken så kommer trängselskatten att justeras. Det är en rimlig åtgärd för att ställa om till ett mer hållbart resandet i staden.

Med mer kollektivtrafik så kommer också en tätare stad som möter behoven i bostadsbristens Stockholm. 100 000 bostäder ska byggas. Vi pratar helt enkelt om ett framtida Stockholm där fler bor, en tät stad, med underlag för service och ett hållbart resande.  

Positivt är också att majoriteten är enig om att prioritera kollektivtrafiken och inte medfinansiera en Östlig förbindelse. 

Ett Stockholm för alla där människor ska ha råd att bo, kunna åka kollektivt och kunna leva hållbart. Det är vänsterns framtidsstad.

 

Moderata bostadsegoister

Alltjämt skapar Moderaterna ett skydd för rika från fattiga. Nu senast läser vi om Moderaterna i Vallentuna. Först säger de nej till att ta del av det gemensamma ansvaret om att ta emot nyanlända. I nästa andetag betalar de Per Schlingmann dyrt för att attrahera dit, får man gissa, rätt sorts människor. Det är en unken syn på samhället.

Vi ser samma tendenser i Täby och Danderyd där det inte byggs. I Täby rev man för ett tag sedan sina sista allmännyttiga hyresrätter. Syftet var att värna reservaten för välsituerade. Samma sak i Stockholm där Moderaterna vägrar bygga hyresrätter i Bromma.

Samma logik om att reservera platser och bostadsområden bara för dem med tjock plånbok finns bakom utförsäljningarna de ägnade sig åt i Stockholm senast de styrde. 30 000 lägenheter från allmännyttan ombildades. Bara de med mycket pengar har råd att bo. Är du fattiga ska du bo här, är du rik får du bo där. Är du nyanländ då blir svaret tyvärr, här bor vi bara i villa. Detta är politiken Moderaterna ibland odlar.

En käpphäst från höger är att införa marknadshyror. Syftet är samma. Segregera rika människor från fattiga.

Detta är ett ytterst osympatiska drag partiet visar upp. Det är att odla orättvisa och fördjupa klyftan mellan de som har och inta har. Det är att genom bostadspolitik bygga klassamhället.

Om (V)årt opinionsläge i Stockholm


Idag kom Dagens Nyheter med opinionssiffror på hur det går i Stockholm stad. Vi kan se att det är jämt mellan blocken och Vänstern går framåt.

Självklart vill vi att vårt block ska leda men vi ska komma ihåg att det är denna tid som oppositionen ska gå som bäst. Ett mandat i sammanhanget är inte mycket.

Det är också vanligt att mindre partierna i majoriteten kommer i skymundan för större regerande partier i samarbete i majoritet. Här bryter Vänsterpartiet trenden och växer istället från 8,9 till 13 procent. Det är väldigt starkt. Mandatomfördelningen inom majoriteten vittnar om att det sker en vänster gir inom rödgrönrosa väljarkåren.

Det är för oss viktigt att knyt upp breda frågor som påverkar människor och leverera politiska svar som förändrar på såväl kort som på lång sikt. I bostadsfrågan lyckas vi med detta. Jag upplever att vi når ut bra medialt i Stockholm. Det går alltid att göra bättre. Mer nödvändigt tror jag det är fortsätta etablera kontakter genom att vara ute på vänsterevenemang, träffa väljare nu mellan valen och driva utåtriktat arbete. Jag brukar tänka att alla våra väljare inte läser DN. Då måste vi nå dem på annat sätt. Klassiskt fotarbete helt enkelt. Tror det finns mest för oss att hämta här.

Tomma tunnor skramlar mest

På dagens möte med kommunfullmäktige tar vi ett beslut om att bygga 150 hyresrätter i Hagastaden. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att bygga en blandad stad även i innerstan. Men den borgerliga oppositionen famlar ordentligt bland argumenten och visar återigen sitt totala ointresse för att bygga hyresrätter. Låt mig utveckla.

Under förra mandatperioderna tog de borgerliga partierna ett principbeslut om att all mark i den nya stadsdelen Hagastaden ska säljas. Friköpt mark innebär i Stockholm att det blir bostadsrätter eftersom inga hyresrättsprojekt kan finansieras med så dyra markkostnader. De är alltså helt öppna med att de bara vill ha bostadsrätter i Hagastaden. Samtidigt så talar de sig varma för den blandade staden, med hyresrätter såväl som bostadsrätter i alla områden. Det går inte ihop. 

Vi har rivit upp principbeslutet om att kategoriskt sälja all mark och verkar nu för att kunna bygga hyresrätter även i en ny innerstadsdel. Det är självklart för oss.

Men tyvärr slutar det inte där. De säger sig vara väldigt bekymrade över att staden får in mindre intäkter när vi markanvisar hyresrätter i attraktiva lägen. Samtidigt är de kategoriskt emot att höja tomträttsavgälden i dessa områden vilket skulle minska det intäktsbortfallet. Detta har de gjort ett stort nummer av på senare tid.

Summan av kardemumman: de borgerliga partierna, med Moderaterna i spetsen, har inga förslag på hur de ska bygga hyresrätter i innerstan. Allt deras snack om en blandad stad är bara tomma ord.

Bromma flygplats – ett hinder för nya bostäder

bromma

Bromma flygplats och det buller som flygplatsen orsakar stoppar bostadsprojekt långt utanför gränsen till själva flygplatsen. Till stadsbyggnadsnämnden den 20 augusti 2015 hade vi ett ärende om att bygga bostäder i Bromma (se platsen på den röda pricken på bilden). Det avslogs för att det låg under den så kallade bullerutbredningen, det vill säga ett område där ljudnivå överstiger 55 decibel och därmed inte ska bebyggas enligt översiktsplanen. Den höga ljudnivån beror på buller från flygplatsen. Området utvidgades i samband med att Bromma uppdaterade sin status som flygplats.

Som du kan se i bilden här ovan så är området enormt stort och sträcker sig hela vägen in till Kungsholmen. Vem som helst kan se att detta är ett hinder i Stockholms bostadsbyggande. Byggprojekt som bantas eller inte blir av har det skrivits en del om på senare tid. Exempelvis uttalade sig stadsbyggnadskontoret om ett projekt som var tänkt att starta vid Marieberg på Kungsholmen som stoppas på grund av flyget. Det är utan tvekan så att Bromma flygplats hindrar Stockholms utveckling och är en våt filt som lägger sig över Stockholms bostadsbyggande.

Flygtrafiken måste omplaneras. Det finns säkert en och annan som säger att det bara är att ändra reglerna så att det går att bygga i områden med mer buller. Men i så fall gör man det på bekostnad av stadskvalité och hälsa. Dessutom finns det nog ingen som kommer att föreslå att staden ska acceptera så extremt mycket högre värden att bullerutbredningens område skulle minska dramatiskt. Brommaflyget kommer att vara en bromskloss för bostadsbyggandet oavsett förändringar i bullerregler.

Jag är av uppfattningen att det buller vi kan göra något åt ska vi försöka arbeta bort. Dit hör flygtrafiken som vi kan bli helt kvitt. Den rödgrönrosa majoriteten har tagit sikte på detta och planerar därför för en avveckling flygplatsen till år 2022. Vi står inför en enorm bostadsbrist och då behöver vi planera om och göra prioriteringar. För mig är det självklart att det som kommer först är att bostadslösa ska få en bostad och att stockholmarna ska få en bättre stadsmiljö.

Vi bygger och målet är att alla ska ha en bostad

På stadsbyggnadsnämnden i torsdags den 20 augusti klubbades 1600 nya bostäder i Farsta. Det är ett efterlängtat beslut som tagit lång tid att få fram. Programmet för Larsboda Strand godkändes redan 2010 men har sedan dess legat vilande under det borgerliga styret. Nu går den rödgrönrosa majoriteten vidare med planerna som kommer att innebära bebyggelse i Perstorp, Klockelund och Karlsviks strand. Utöver de tidigare projekten har också planer på bostäder på nuvarande Teliaområde tillkommit, vilket gör att ytterligare några tusen bostäder tillkommer.

I det ursprungliga förslaget från den tidigare borgerliga majoriteten fanns en låg andel hyresrätter inplanerade. Det är inte så den nya majoriteten vill planera staden. För att se till att det är en blandad stadsdel som byggs så har stadsbyggnadsnämnden idag sagt att många nya hyresrätter ska planeras in i området och att allmännyttan gärna får utgöra en viktig aktör i det fortsatta arbetet. Det är mycket positivt.

Det finns många som har synpunkter på hur staden byggs. Det är bra och rimligt eftersom ett omfattande byggande kommer påverka många av stadens invånare. Och vi måste hela tiden tänka på för vem vi bygger staden. Även om vi har stor bostadsbrist och det är bråttom att bygga måste vi ta oss tid att reparera det Alliansen lämnat efter sig, en splittrad stad. När vi bygger nytt måste hyresrätter med rimliga hyror stå i fokus.

Nu tar vi ytterligare ett steg för att mota bostadsbristen. Bostad åt alla.

Nu bygger vi 2500 nya bostäder

Idag fattas beslut i Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd att bygga 2500 bostäder i områdena Hammarbyhöjden och Björkhagen. Det är ett bra beslut som innebär ett stort tillskott av nya hyresbostäder. Det är också ett steg på vägen att nå vårt mål om att bygga 40 000 bostäder till 2020.

Målet är högt satt och det är för att behovet av bostäder är stort. I det här bygget ska en stor andel av bebyggelsen vara hyresrätter. För oss har det varit viktigt att slå fast att allmännyttan ska ha en central roll och att det ska byggas bostäder där stockholmarna har råd att bo. Det har också varit viktigt att säkra att bebyggelsen på Nytorps gärde tar hänsyn till att gärdet används av allmänheten. Detta kommer ske och det är vi nöjda med. Bland annat ska bebyggelsen i parken på den norra sidan av gärdet minska och en lösning där vägar inte dras längs med gärdets kant utarbetas under planarbetet.

Det har varit mycket debatt inför beslutet att bygga bostäder på de här platserna. Men det förslag som nu läggs fram är väl genomarbetat och en avsevärd förbättring från det förslag den borgerliga majoriteten tidigare gick fram med. I bostadsbristens Stockholm krävs det av oss politiker att ta ansvar för bostadsbyggandet. Bostadsbristen har oacceptabla sociala konsekvenser, bland annat ökad risk för hemlöshet. Detta kan vi inte blunda för.

Det här är ett väldigt stort projekt med många nya bostäder och det är viktigt att det blir bra. Med de förbättringar som har gjorts kan vi nu få en mer hållbar stadsdel som tar hänsyn till vikten av sociala mötesplatser, samtidigt som vi får ett mycket stort tillskott av nya bostäder. Det är bra för Stockholm.